ALB / SER / ENG

TË DHËNAT E ANKIMUESIT

Emri*

Mbiemri*

Numri i ngastrës të tokës (nëse ekziston)

Adresa postare e ankimuesit*

Tel*

Email

Gjuha e preferuar e komunikimit*

Konfidencialiteti i ankimuesit
Deshiroj te mos shfaqni identitetin tim pa leje paraprakeDëshiroj ta paraqes ankesën time në mënyrë anonimeKërkoj që identiteti im të mos bëhet i njohur për askënd brenda SOWI Kosovo, përveç koordinatorit të ankesave që merret me çështjen time

Do të preferoja që personi i kontaktit i SOWI Kosovo që kontakton me mua të jetë: *
MashkullFemërNuk ka rëndësi gjinia

DETAJET E ANKESËS

Projekti

Data e incidentit:*

Përshkrimi i detajeve të incidentit (çfarë ndodhi? kur? si? ku? shkalla e dëmit?)

Shkalla e përsëritjes*
Incident / ankesë e vetmeI/e përsëriturNë vazhdim (problem që haset aktualisht)

Kërkesa/propozimi i ankimuesit për të zgjidhur ankesën (Ju lutemi shpjegoni se çfarë dëshironi që të bëjë SOWI Kosovo për zgjidhjen e problemit)*

Lloji i ankesës (mjedisi, të drejtat e njeriut, mirëqënia, shëndeti, çështje ligjore, pronësia, korrupsioni etj.)*

Niveli i dëmit:*
I UlëtMediumHigh

Informata shtesë në lidhje me ankesën

Dokumentacioni shtesë në lidhje me ankesën

Deklaroj që detajet e dhëna më sipër janë të vërteta dhe korrekte dhe marr përsipër t'ju informoj për çdo ndryshim eventual të informatave, menjëherë.*

Konfirmimi