Adresa:

Str. Mujo Ulqinaku No. 10
10000 Prishtina, Kosovo
+383 38 719 719
info@sowikosovo.com

Për informata në lidhje me projektin, luteni të kontaktoni me zyrën për ndërlidhje me komunitetin përmes:

+383 49 955 533
+383 49 802 021

Apo përmes emailit në:

lavdim.pllana@sowikosovo.com
mimoza.istrefi@sowikosovo.com

Apo plotësoni formën e kontaktit më poshtë:

Emri (e nevojshme)

Email (e nevojshme)

Tema

Mesazhi