SOWI Kosovo kosniderohet si nxitës i gjenerimit të energjisë së ripërtrishme në Kosovë. Është partneritet ndërmjet ekspertëve të energjisë dhe afaristëve nga Kosova, Gjermania dhe Izraeli.

Shërbimet e SOWI Kosovo janë të përshkruara si në vijim, por jo vetëm të limituara në:

o Menaxhimin e ndërtimit dhe mbikqyrjen
o Performancën e kontraktorëve
o Menaxhimin teknik dhe komercial
o Planifikim të plotë dhe draftim të aplikacioneve për gjeneratorë potencial të energjisë nga era dhe dielli
o Studime fizibiliteti për potenciale të energjisë së ripërtrishme
o Shërbime financimi

SOWI Kosovo është ofrues i plotë i shërbime, të profesionalizuar në disejnimin, ndërtimin, financimin dhe operimin me pajisje të energjisë së ripërtrishme. SOWI është e specializuar në projekte të energjisë nga era dhe dielli. Ekipi i inxhinierëve dhe operatorëve në SOWI ofron planifikim të shpejtë, realizim dhe operim me projekte në fushën e energjisë së ripërtrishme.

Grupi plotësohet me një rrjet të gjërë të profesionistëve vendor dhe ndërkombëtar në fushën e energjisë së ripërtrishme.

ENG | ALB